RSS
A A A
SmodBIP

Statut

STATUT


PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W BROŻCU

Spis treści Strona


Podstawy prawne........................................................................................3- 4 § 1 Nazwa Przedszkola .........................................................................................5
§ 2 Cele i zadania .............................................................................................5- 7

§ 3 Organy przedszkola..................................................................................8- 12

§ 4 Organizacja przedszkola
§ 5 Organizacja przedszkola....................................................................... .........12

§ 6 Praca wychowawczo-opiekuńcza …………………………………………..13
§ 7 Oddziały przedszkola ………………………………………………………14
§ 8 Arkusz organizacyjny......................................................................................14

§ 9 Ramowy rozkład dnia ...............................................................................14- 15
§ 10 Funkcjonowanie przedszkola.........................................................................15

§ 11 Nauczyciele, rodzice, ………………………………………………. …16- 18
Inni pracownicy przedszkola....................................................................19- 20

§ 12 Dzieci- rekrutacja....................................................................................21- 23

§ 13 Dokumentacja przedszkola
§ 14 Uchwalenie statutu....................................................................................... 23


PODSTAWY PRAWNE

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) w szczególności Ustawa z 11.04 2007r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2007r. Nr 80 poz. 542)

2. Ustawa z 26 stycznia 1982r.– Karta Nauczyciela (Dz. U.2006 nr 97, poz. 674ze zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 09.02.2007r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 27.02.2007r)

4. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003r w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach (Dz. U z 2003r/11/114)

5. Rozporządzenie MENiS z dnia 18 stycznia 2005r w sprawie warunków organizowania kształcenia i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. 2005 nr 19, poz. 167)

6. Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U 2002/51/458)

7. Rozporządzenie MENiS z dnia 04 kwietnia 2005r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. 2005 nr 68, poz. 587)

8. Rozporządzenie MENiS z dnia 05 lutego 2004r w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia (Dz. U. 2004 nr 25, poz. 220)

9. Rozporządzenie MENiS z dnia 15.12. 2006r w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i prowadzenie ekspertyz (Dz. U. 2006 nr 235, poz. 1703)

10. Rozporządzenia MENiS z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia
przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzaju tej dokumentacji
(Dz. U2002/23/225/ ze zmianami)

11. Rozporządzenia MENiS z dnia 09 kwietnia 2002r w sprawie prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. 2002 nr 56, poz. 506)

12. Rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004r w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkól do innych(Dz. U. 2004 nr 26, poz. 232)
13. Rozporządzenia MENiS z dnia 18 listopada 2001r w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. 2001 nr 135, poz. 1516)

14. Rozporządzenia MENiS z dnia 31.12. 2002r w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 nr 6, poz. 69)

15. „Konwencja Praw Dziecka”

16. Przepisy rozdziału XXIX Kodeksu Karnego „Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego”

17. Ustawa z 06 czerwca 1997r. Kodeks Karny ( Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 ze zm. )

§ 1


1. Przedszkole Publiczne w Brożcu, zwane dalej „przedszkolem” jest przedszkolem publicznym.
2. Siedziba przedszkola znajduje się w Brożcu przy ul. Miodowej 28, oraz w Kromołowie nr 56 – (oddział zamiejscowy)
3. Organem prowadzącym przedszkole jest Rada Gminy Walce. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Opolski Kurator Oświaty.
4. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:
Publiczne Przedszkole w Brożcu ul. Miodowa 28. 47 – 347 Żużela, tel. 466-06-20.
5. Przedszkole nie posiada imienia.


§ 2


1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:
a) wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka, udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
b) umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej
c) sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola, organizowaniu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,
d) współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci
i przygotowaniu ich do nauki szkolnej.
e) tworzenie sytuacji do twórczego działania i uczenia się dzieci poprzez zabawę, naśladownictwo;
f) kompensowanie istniejących braków środowiskowych , tworzenie indywidualnych programów we współpracy z psychologiem, logopedą dla dzieci
g) ochrona poszanowania godności osobistej dzieci oraz życzliwe i podmiotowe ich traktowanie poprzez indywidualne podejście do potrzeb i możliwości psychofizycznych;
h) ochrona przed przemocą poprzez rozpoznawanie źródła zagrożenia, likwidowania go we współpracy z rodzicami, specjalistami i organizacjami wspomagającymi.

2. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych :
a) zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,
b) uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
c) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,
d) rozwijanie wrażliwości moralnej,
e) kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwienie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, kulturowym i technicznym,
f) rozbudzenie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,
g) rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
h) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań pro- zdrowotnych,


3. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji
i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągniecie dojrzałości szkolnej.

a) Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest
wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
b) Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie obowiązującej podstawy programowej . Podstawa programowa ma charakter otwarty, stwarza możliwość konstruowania różnych programów wychowania przedszkolnego. Warunkiem wdrożenia tego programu jest uzyskanie zgody Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej.
c) Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalony jest w rocznym planie pracy przedszkola, miesięcznych planach pracy poszczególnych oddziałów.

4. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem.
a) nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci;
b) przez cały dzień pobytu w przedszkolu dzieci w grupie są pod opieką nauczyciela,
który organizuje im zabawy, prace zespołowe i indywidualne zajęcia dydaktyczno – wychowawcze zgodne z programem i planem zajęć,
c) nauczycielka zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod
względem fizycznym, jak i psychicznym, stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,
d) każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczycielka powinna skontrolować teren,
salę, sprzęt, pomoce i inne narzędzia,
e) nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym
czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dzieci
f) obowiązkiem nauczycielki jest obserwować, sumiennie nadzorować, nie pozostawiać
dzieci bez opieki, oraz udzielać natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji gdy ta
pomoc jest niezbędna. Powiadomić dyrekcję, oraz rodziców o zaistniałym wypadku
lub zaobserwowanych niepokojących symptomach (temperatura, złe samopoczucie,
dziwne zachowanie dziecka),
g) obowiązkiem nauczyciela jest zapoznanie się z przepisami ruchu drogowego
i przestrzeganie tych przepisów podczas spacerów i wycieczek z dziećmi,
h) wycieczki i spacery poza teren powinny odbywać się przy udziale wymaganej liczby
opiekunów ,

5.W ramach posiadanych możliwości Przedszkole organizuje i udziela wychowankom
i ich rodzinom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno- pedagogicznej poprzez:
a) diagnozowanie środowiska wychowanków;
b) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka
umożliwianie ich zaspokojenia;
c) rozpoznawanie przyczyn i trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka;
d) organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
e) wspieranie dziecka uzdolnionego;
f) podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu
wychowawczo-dydaktycznego i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;
g) promowanie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków,
rodziców, nauczycieli;
h) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu do wymagań edukacyjnych
wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania, do indywidualnych potrzeb dziecka, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się umożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
i) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
j) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

6. Zadania, o których mowa w pkt.5 są realizowane we współpracy z :
a) rodzicami;
b) nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola
c) poradniami psychologiczno - pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi
d) innymi przedszkolami;
e) podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

7. Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno - wyrównującymi, specjalistycznymi oraz
uczęszczanie dziecka na zajęcia terapeutyczne wymaga zgody rodziców.
8. Szczegółową organizację zajęć specjalistycznych oraz prowadzenia dokumentacji
w tym zakresie określają odrębne przepisy.
9. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych
z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych:
10. W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia nieprawidłowości do momentu podjęcia nauki w szkole. Miejsce prowadzenia tych zajęć ustalają terapeuci z rodzicami.

11.Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców, prawnych
opiekunów, osoby upoważnione przez rodziców zapewniające dziecku pełne
bezpieczeństwo. Osobom pod wpływem alkoholu nie będą wydawane dzieci.

12. W przypadku nie odebrania dziecka z przedszkola o godzinie 13.30:
a. nauczyciel powiadamia telefonicznie rodziców, prawnych opiekunów dziecka
b. pozostaje z dzieckiem do chwili jego odebrania;
c. jeżeli do 14.00 rodzice, prawni opiekunowie, osoby upoważnione przez rodziców nie odbiorą dziecka lub zjawią się w stanie nietrzeźwym wtedy to zostanie powiadomiona policja i Izba Małego Dziecka.


§ 3
1. Organami przedszkola są:
a) dyrektor przedszkola
b) rada pedagogiczna
c) rada rodziców

Ad. a).Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący.


Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu,
a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych
przez przedszkole poza obiektem do niego należącym oraz reprezentuje placówkę
na zewnątrz.

Dyrektor jest uprawniony do wydawania decyzji administracyjnych.

Decyduje o:
- powołaniu Społecznej Komisji Rekrutacyjnej, jeżeli zaistnieje taka konieczność
- przyjęciu dziecka do przedszkola,
- skreśleniu wychowanka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola,
- uznaniu kwalifikacji pedagogicznych i merytorycznych nauczyciela tzn. ustala
czy dany kierunek (specjalność) studiów jest zbliżony z nauczanym przedmiotem
lub rodzajem prowadzonych zajęć,
- nadaniu nauczycielowi stażyście stopnia nauczyciela kontraktowego.

Dyrektor organizuje i kieruje procesem wychowawczo- dydaktycznym
i opiekuńczym stwarzając warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego
poprzez aktywne działania prozdrowotne oraz odpowiada za jego poziom ;

- w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, rodzicami;
- realizuje uchwały Rady Pedagogicznej;
- przygotowuje i prowadzi posiedzenia Rady Pedagogicznej;
- wstrzymuje wykonanie uchwał podjętych przez Radę Pedagogiczna, niezgodnych
z prawem, zawiadamiając o tym organ prowadzący i KO;
- udziela informacji o działalności wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej placówki radzie Rodziców;
- zatwierdza do realizacji zestaw programów wychowania przedszkolnego;
- przekazuje uchwałę Rady Pedagogicznej w sprawie innowacji kuratorowi oświaty, organowi prowadzącemu placówkę;
- zapewnia prawidłowy przebieg stażu nauczycielowi ubiegającemu się o awans zawodowy;
- zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczycieli;
- ocenia dorobek zawodowy nauczyciela za okres stażu;
- opracowuje wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli;
- we współpracy z innymi nauczycielami planuje, organizuje i przeprowadza mierzenie jakości pracy przedszkola;
- inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie
jakości pracy przedszkola oraz podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego;
- gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy;
- ocenia pracę nauczycieli;
- opracowuje program poprawy efektywności kształcenia i wychowania w przypadku stwierdzenia przez KO niedostatecznych efektów;
- nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej;
- przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
- realizuje zadania zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej, podjęte w ramach kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących przedszkole;
- współdziała, jeżeli zachodzi taka potrzeba ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizowaniu praktyk pedagogicznych;
- współdziała z jednostką samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań wymagających takiego współdziałania;
- odpowiada za kształtowanie twórczej atmosfery pracy w przedszkolu, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych.

Dyrektor przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy, dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, a w szczególności decyduje
w sprawach:
- zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
- przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym
- pracownikom przedszkola;
- występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola;
- zapewniania odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
- zapewnia wykonanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej
i powszechnej samoobrony;
- organizuje prace w przedszkolu, opracowuje regulamin pracy związane z Kodeksem Pracy i Kartą Nauczyciela;
- opracowuje projekt arkusza organizacyjnego przedszkola;
- tworzy fundusz i opracowuje regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
- dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
- opracowuje projekt planu finansowego przedszkola, przedstawia projekt do
zaopiniowania radzie Pedagogicznej,
- ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie środków finansowych;
- tworzy i zatwierdza roczny plan finansowy środków specjalnych;
- właściwie gospodaruje mieniem przedszkola;
- sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą przedszkola;
- załatwia sprawy osobowe pracowników;
- organizuje okresowe inwentaryzacje majątku przedszkola;
- organizuje okresowe przeglądy techniczne obiektu oraz prac konserwacyjno-remontowe;
- zapewnia pomoc pracownikom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu zawodowym;
- określa zakres odpowiedzialności materialnej pracowników zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy;


Ad. b) Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.

W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.
Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego regulaminu.

Do kompetencji rady pedagogicznej należy w szczególności :
a) przygotowanie projektu statutu przedszkola,
b) opracowanie programu rozwoju placówki,
c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów i zajęć autorskich,
d) uchwalanie regulaminu pracy rady pedagogicznej, regulaminu pracy,
e) ustalenie tygodniowego rozkładu pracy w grupach,
f) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rada pedagogiczna opiniuje :
a) przyjęcie lub skreślenie dziecka z listy przedszkolaków w trakcie roku szkolnego
b) projekt planu finansowego, wniosków o nagrody i wyróżnienia, program szkoleń pracowników
c) organizację pracy placówki,
d) przebieg i wyniki pracy wychowawczej i edukacyjnej z dziećmi,
e) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.

Rada pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem.
Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są większością głosów w obecności, co najmniej 2/3 liczby jej członków.

Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków
i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

Rada pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora oraz do Kuratora Oświaty o zbadanie i ocenę działalności przedszkola, dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w placówce.

Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały rady pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem i powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.

Zasady pracy rady pedagogicznej określa regulamin jej działalności

Ad. c)Rada rodziców i rada pedagogiczna uchwalają regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z przepisami prawa i niniejszym statutem.

Rada rodziców jest organem społecznym przedszkola.
- W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym

- Współdziała z placówką w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę
i przedszkole.
Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.

Uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki
i zaspokajania potrzeb dzieci.

Organizuje prace społecznie użyteczne rodziców na rzecz przedszkola.

Opiniuje program rozwoju placówki.

Opiniuje ocenę dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, nauczyciela kontraktowego
i nauczyciela mianowanego;

Wydaje opinie w sprawie dodatkowych zajęć edukacyjnych ;

Wyraża opinie na temat funkcjonowania przedszkola.

Może występować do dyrektora i Rady Pedagogicznej przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki;

Może wnioskować o ocenę pracy nauczyciela;

W celu wspierania działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności rady rodziców.


2. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

- W przypadku powstania sporu między Radą Pedagogiczną a Radą Rodziców organem
rozstrzygającym jest dyrektor przedszkola;
+ od decyzji dyrektora każda ze stron może się odwołać do organu prowadzącego;

- Spór między dyrektorem a Radą Pedagogiczną lub Radą Rodziców rozstrzyga organ
prowadzący w uzgodnieniu z organem nadzorującym.

Między organami przedszkola ustala się następujący tryb rozwiązywania sporów:

I. Dyrektor a Rada Pedagogiczna:
Dyrektor i Rada Pedagogiczna powinni dążyć do polubownego załatwienia sporów
w toku:
1. Indywidualnych rozmów.
2. Nadzwyczajnych posiedzeń rady pedagogicznej zwoływanych na wniosek dyrektora
lub rady pedagogicznej – w ciągu 5-dni od złożenia wniosku.
4. Nadzwyczajnych posiedzeń Rady Pedagogicznej zwoływanych na wniosek dyrektora
lub Rady Pedagogicznej z udziałem organu sprawującego nadzór pedagogiczny –
w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.
W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu należy złożyć odwołanie do:
- w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej do organu
sprawującego nadzór pedagogiczny,
- w zakresie spraw finansowo-administracyjnych do organu prowadzącego.

II. Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców (rodzice).
Dyrektor-Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców (rodzice) powinni dążyć do polubownego załatwienia sporu w toku:
1 .Indywidualnej rozmowy: nauczyciel z rodzicami.
2. Indywidualnej rozmowy: nauczyciel z rodzicami z udziałem dyrektora.
3. Indywidualnej rozmowy dyrektora z rodzicami.
4. Zebranie z rodzicami na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora w ciągu 14 dni
od złożenia wniosku do dyrektora przedszkola.
5. Zebranie z rodzicami na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora z udziałem organu sprawującego nadzór pedagogiczny w ciągu 30 dni od złożenia wniosku do dyrektora przedszkola


§ 4

Statut przedszkola określa organizację przedszkola, z uwzględnieniem § 5-7


§ 5

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

3. W placówce nie funkcjonuje oddział integracyjny.

4. Decyzję o przyjęciu dziecka niepełnosprawnego podejmuje Komisja Kwalifikacyjna po wnikliwym przeanalizowaniu orzeczenia poradni, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozkład architektoniczny przedszkola.

5. Przyjęcie większej ilości dzieci niepełnosprawnych może być możliwe za zgodą organu prowadzącego, po otwarciu oddziału integracyjnego za zgodą organu prowadzącego.

§ 6


1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego wybranego przez nauczycieli, zaakceptowanego przez radę rodziców i zatwierdzonego przez dyrektora.

2. Nauczyciel może zaproponować program wychowania przedszkolnego opracowany
samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również
zaproponować program opracowany przez innego autora lub program opracowany
przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.

3. Program wychowania przedszkolnego może być dopuszczony do użytku w danym
przedszkolu jeżeli:
- stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w podstawie
programowej wychowania przedszkolnego określonej w rozporządzeniu MEN
z dnia 23.12.2008 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
- Zawiera:
a) szczegółowe cela kształcenia i wychowania,
b) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej
wychowania przedszkolnego,
c) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania z uwzględnieniem możliwości
indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości dzieci.
d) metody przeprowadzania analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole
(diagnoza przedszkolna).
- Jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.
Program wychowania przedszkolnego dopuszcza do użytku w przedszkolu dyrektor
na wniosek nauczycieli.

4. Godzina pracy w przedszkolu trwa 60 minut.

5. Na wniosek rodziców podstawa programowa może być realizowana w języku mniejszości narodowej.

6. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.
(gimnastyka ogólnorozwojowa, rytmika, język niemiecki, religia itp.).

7. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od wyboru rodziców. Zajęcia te finansowane są także w całości przez rodziców.

8. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć nauki języka obcego, języka mniejszości narodowej, nauki religii jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci
a) z dziećmi w wieku 3-4lat- około 15 minut,
b) z dziećmi w wieku 5-6lat- około 30 minut,

9. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki.
10. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.

§ 7

1. Przedszkole jest dwuoddziałowe.

§ 8


1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora.

Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza Organ prowadzący przedszkole po uprzedniej pozytywnej opinii Kuratora Oświaty.

2.W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:

a) liczbę dzieci i czas pracy,

b) liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,

c) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący,

d) terminy przerw w pracy przedszkola.

§ 9


1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola, który uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne oraz oczekiwania rodziców (opiekunów), wg zalecanych w programie wychowania przedszkolnego propozycji.

2. Na podstawie ramowego dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem ustala dla swojego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

Godziny ranne – schodzenie się dzieci
a. różne sytuacje edukacyjno-wychowawcze organizowane przez dzieci, organizowane przez nauczyciela o charakterze indywidualnym lub w małych zespołach ze szczególnym uwzględnieniem kącików zainteresowań.
b. spotkania integracyjne
c. ćwiczenia poranne
d. praca indywidualna z dziećmi z uwzględnieniem działań profilaktycznych, stymulacyjnych, kompensacyjnych i korekcyjnych
swobodna działalność dzieci
Godziny przed II śniadaniem:
a. zajęcia edukacyjno-wychowawcze organizowane, kierowane lub inspirowane przez nauczyciela z rożnymi formami aktywności dzieci, z czasem uwzględniające propozycję dzieci

Godziny po II śniadaniu
a. spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym
b. zajęcia o charakterze relaksacyjnym
c. kontynuowanie, niektórych zadań podjętych w czasie zajęć przedpołudniowych
d. zabawy w ogrodzie przedszkolnym
e. zajęcia dodatkowe: logopedyczne
f. teatrzyki, występy, koncerty
g. praca indywidualna z dziećmi z uwzględnieniem działań profilaktycznych,
stymulacyjnych , kompensacyjnych i korekcyjnych
h. swobodna działalność dzieci

§ 10


1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerw ustalonych z organem prowadzącym zgodnie z ust.2.

2. Przerwa wakacyjna ustalona jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola

3. Przedszkole jest czynne 5 godzin dziennie w godzinach od 8.00 do 13.00, w czasie których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

4. Rodzice są zobowiązani do powiadomienia dyrektora przedszkola o przyczynie dłuższej
nieobecności dziecka lub chorobie zakaźnej.
5. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:
a) Gminę Walce
b) rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu.
c) przedszkole może otrzymywać darowizny , które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.

6. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.

7. Wysokość opłaty stałej za świadczenia z zakresu wychowania i nauczania wykraczające poza podstawę wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Gminy Walce.

8. Opłata stała za przedszkole określona jest w odrębnym regulaminie opłat, ustalonym przez Radę Gminy.

9. Przedszkole zapewnia odpłatnie dożywianie dla dzieci i pracowników przedszkola. Zasady odpłatności za korzystanie z dożywiania i wysokości stawki żywieniowej ustala dyrektor w porozumieniu z Radą Rodziców i Organem Prowadzącym.

§ 11
1) W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz pracownicy obsługi.

Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn.zm.4)).

NAUCZYCIEL

1. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującym programem nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa. Jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci przebywających pod jego opieką.

2. Nauczyciel obowiązany jest otoczyć każde dziecko troskliwą opieką od chwili przyjścia do przedszkola i przyjęcia go od osoby przyprowadzającej do momentu przekazania go innemu nauczycielowi lub matce / ojcu / ewentualnie innej upoważnionej osobie.

3. Nauczyciel przy organizowaniu zabaw i zajęć z dziećmi w czasie, których jako pomoc używane są przedmioty ostre mogące być przyczyną nieszczęśliwego wypadku / np. nożyczki, łopatki, grabie itp. / oraz w czasie wycieczek i spacerów winien zwracać w szczególności uwagę na karność i dyscyplinę wśród dzieci.

4. Nauczyciel obowiązany jest bezzwłocznie zawiadomić dyrektora przedszkola
o ważniejszych zdarzeniach w grupie dziecięcej.

5. Nauczyciel obowiązany jest do pracy w godzinach ponad wymiarowych w sytuacji,
która wskazuje na konieczność zapewnienia grupie dziecięcej opieki wychowawczej.

6. Nauczyciel prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

7. Stosuje twórcze i nowoczesne metody nauczania i wychowania,

8. Nauczyciel odpowiada:
- Za zabawki i pomoce otrzymane do pracy z dziećmi
- Za pomoce i książki stanowiące własność przedszkola
- Za prowadzenie ewidencji zabawek, systematyczne kasowanie zniszczonego
sprzętu.

9. Planuje własny rozwój zawodowy – systematyczne podnosi swoje kwalifikacje zawodowe przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

10. Dba o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz estetykę pomieszczeń,

11. Eliminuje przyczyny niepowodzeń dzieci,

12. Wspiera rozwój psychofizyczny dziecka, jego zdolności i zainteresowania,

13. Nauczyciel odpowiedzialny jest za prowadzenie obserwacji pedagogicznych swoich wychowanków.

14. Prowadzi obserwację każdego wychowanka posługując się dowolnie wybraną przez siebie i optymalną dla konkretnych warunków metodą obserwacji. Obserwacja ma
na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci.

15. Dokumentuje obserwacje w dowolnie wybranej przez siebie formie w sposób rzetelny i systematyczny.

16. Zobowiązany jest do zachowania tajemnicy na temat treści obserwacji w stosunku do osób trzecich, nie związanych bezpośrednio z wychowaniem danego dziecka.

17. Obserwacje są źródłem planowania pracy z dziećmi oraz terapii pedagogicznej.

18. Współpracuje ze specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną i inną,

19. Jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.,

20. Nauczyciel inicjuje i organizuje imprezy o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym, lub rekreacyjno – sportowym,

21. Nauczyciel realizuje zalecenia dyrektora i osób kontrolujących,

22. Realizuje inne zadania zalecone przez dyrektora przedszkola, a wynikające z bieżącej działalności placówki.

23. Nauczyciel zobowiązany jest do zachowania tajemnicy służbowej w zakresie spraw poruszonych podczas obrad Rady Pedagogicznej.

24. Współdziała z rodzicami ( prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem praw rodziców ( prawnych opiekunów), dostosowuje czas i częstotliwość spotkań do autentycznych potrzeb, jednak nie rzadziej niż 2 razy w roku.

25. Udziela informacji rodzicom( prawnym opiekunom) dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju

26. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków
i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:
- Poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci
- Ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci włączenia ich w działalność przedszkola

27. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

RODZICE
Rodzice mają prawo do:

- Zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w oddziale,

- Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

- Uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, logopedy, pedagoga i psychologa
w rozpoznaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

- Wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,

- Zaznajamia się z zadaniami wynikającymi z rocznego planu pracy przedszkola oraz tematami planów miesięcznych,

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

- przestrzeganie niniejszego statutu

- zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;

- respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji;
- przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców, prawnych
opiekunów, osoby upoważnione przez rodziców zapewniające dziecku pełne
bezpieczeństwo.

- terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.

- informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne
zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

- rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego
oddziaływania wychowawczego na dziecka i określania drogi jego indywidualnego
rozwoju.

2) Formy współpracy przedszkola z rodzicami:
- zebrania grupowe
- konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem, psychologiem, logopedą;
- zajęcia integracyjne dla rodziców i dzieci;
- kąciki informacyjne dla rodziców, informacje z zakresu psychologii, pedagogiki wywieszane na tablicy w formie ulotek;
- zajęcia otwarte.

INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

W przedszkolu zatrudnione są trzy sprzątaczki w niepełnym wymiarze godzin
oraz dwaj palacze w sezonie grzewczym .
Stanowiska pracy podlegają dyrektorowi przedszkola

Do zadań sprzątaczki należy :

1) Przestrzeganie BHP
2) utrzymanie czystości i porządku w przydzielonych pomieszczeniach ,
zgodnie z wymaganiami higieny
3) piecza nad bezpieczeństwem budynku i całością sprzętu przedszkolne-
go oraz dokonywanie drobnych napraw nie wymagających wiedzy fachowej
4) opieka nad szatnią i odpowiedzialność za właściwe jej zabezpieczenie
5) troska o czystość obejścia przedszkola oraz pomoc w dekoracji budynku
6) wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora , wynikających z potrzeb przedszkola
6) Podawanie dzieciom napojów w ciągu dnia (zmywanie kubeczków po ich użyciu)
7) Pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzących
8) Mycie i wycieranie naczyń i sztućców po posiłkach
9) Zmiana fartucha na biały i używanie opaski na włosy lub nakrycia głowy podczas
podawania posiłków.
Opieka nad dziećmi
10) Pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed ćwiczeniami gimnastycznymi
i wyjściem na dwór
11) Opieka w czasie spacerów i wycieczek
12) Pomoc przy myciu rąk, korzystaniu z toalety
13) Udział w przygotowaniu pomocy do zajęć
14) Udział w dekorowaniu sali
15) Sprzątanie po „małych przygodach”
16) Pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających
17) Odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do
utrzymania czystości, oszczędne gospodarowanie nimi
18) Zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu

Gospodarka materiałowa
19) Kwitowanie pobranych przedmiotów i środków do utrzymania czystości, sprzętów, pomocy, znajomość stanu posiadania
20) Umiejętne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym
21) Zabezpieczenie przed kradzieżą rzeczy i przedmiotów znajdujących się
w przedszkolu
22) Dbałość o powierzony sprzęt, rośliny, zwierzęta
23) Odpowiedzialność materialna za powierzone i przydzielone naczynia stołowe, sprzęt
do sprzątania, odzież ochronną oraz sprzęty i rzeczy znajdujące się
w pomieszczeniach przydzielonych do sprzątania
24) Odpowiedzialność za zamykanie drzwi wejściowych w czasie pobytu dzieci
w przedszkolu – zabezpieczenie przed samodzielnym wyjściem dziecka
z przedszkola.
Sprawy ogólne
25) Nieudzielanie rodzicom informacji na temat dzieci – jest to zadanie nauczycielek
26) Dbałość o estetyczny wygląd
27) Wykonywanie badań profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami
28) Dyżury w szatni, pomoc w ubieraniu się wszystkim dzieciom przedszkolnym.

Do zadań palacza należy :

1) Przestrzeganie BHP
2) Dbać o utrzymanie w przedszkolu odpowiedniej temperatury
3) Utrzymywać w stanie używalności urządzenia grzewcze
4) Dbanie o utrzymanie porządku w kotłowni
5) Codzienna kontrola zabezpieczenia przedszkola przed pożarem, kradzieżą.
6) Zapobieganie uszkodzeniu lub niszczeniu mienia placówki
7) Zgłaszanie dyrektorowi lub kierownikowi gospodarczemu poważnych usterek,
nieprawidłowości.
5) Wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora , wynikających
z organizacji pracy przedszkola

§ 12


1. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci od 3 do 6 lat, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Na wniosek rodziców, po zasięgnięciu ich opinii, opinii środowiska, dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku, o ile to dziecko osiągnęło w pewnym stopniu samodzielność w wykonywaniu czynności samoobsługowych (załatwianie potrzeb fizjologicznych), oraz ze względów stymulacji rozwojowych dziecka.

3. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.

4. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

5. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.

6. Terminy i zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określa regulamin rekrutacji dzieci uchwalony przez komisję rekrutacyjną o ile jest to konieczne (większa liczba zgłoszonych dzieci od liczby miejsc w przedszkolu)

Komisja rekrutacyjna składa się z:
a)dyrektora przedszkola jako przewodniczącego
b)przedstawiciela rady rodziców
c)przedstawiciela komisji oświaty działającej przy Radzie Gminy

7. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są:
a) Dzieci sześcioletnie i pięcioletnie odbywające roczne przygotowanie przedszkolne, o jego realizacji dyrektor przedszkola powiadamia dyrektora obwodowej, publicznej szkoły podstawowej przekazując listę dzieci spełniających ten obowiązek w tym przedszkolu.
b) Dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci,
c) Dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji,
d) Dzieci już uczęszczające do przedszkola,
e) Dzieci obojga rodziców pracujących,
f) Dzieci z rodzin wielodzietnych,
g) Dzieci nauczycieli, przy równych z innymi dziećmi warunkach, mają prawo
pierwszeństwa.
h) Dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.
8. Dziecko w przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,
a w szczególności do:
a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
b) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
c) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
d) poszanowania jego godności osobistej,
e) poszanowania własności,
f) opieki i ochrony,
g) partnerskiej rozmowy na każdy temat,
h) akceptacji jego osoby.
i) nauki regulowania własnych potrzeb,
j) wypoczynku kiedy jest zmęczone.
8. Dziecko w przedszkolu obowiązane jest do:
a) przestrzegania ogólno przedszkolnego kodeksu postępowania zgodnego z normami
i wartościami współżycia społecznego;
b) stosowania się do przyjętych wewnątrz oddziałowych umów opracowanych
przez dzieci i nauczyciela dotyczących współdziałania i współżycia w grupie dziecięcej;
9. System nagród stosowanych wobec wychowanka
a) pochwała indywidualna dziecka
b) pochwała na forum grupy
c) pochwała w obecności rodziców dziecka
d) odznaka wzorowego przedszkolaka
e) otrzymanie przez dziecko dyplomu lub nagrody rzeczowej
10. System kar stosowanych wobec wychowanka
a) upomnienie ustne dziecka przez nauczyciela – rozmowa dziecka z nauczycielem
nt. postępowania dziecka
b) wykonanie pracy na rzecz poszkodowanego – np. rysunek jako forma przeproszenia
c) wykonanie pracy na rzecz grupy –np. ułożenie zabawek, książek w kącikach zainteresowań
d) odsunięcie dziecka od zabawy – rozmowa dziecka z nauczycielem nt. postępowania, zachowania,
e) rozmowa dziecka z dyrektorem
f) rozmowa nauczyciela z rodzicem dziecka w obecności wychowanka

11. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

a) systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole,
b) nieobecności dziecka ponad dwa tygodnie i nie zgłaszanie tego faktu do przedszkola,
c) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu,


§ 13

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej i materialnej przedszkola określają odrębne przepisy.

3. Dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w statucie.


§ 14

Statut wchodzi w życie z dniem 1. 09.2012r.

Data uchwalenia Rada Pedagogiczna
28.08.2012

Powyższy statut został uchwalony przez radę pedagogiczną w dniu 28.08.2012r.
i wchodzi w życie z dniem 1 września 2012r.
Statut nie jest sprzeczny z ramowym statutem przedszkola publicznego.
Uchwałę przyjmuje rada pedagogicznaOpublikował: Sylwia Michler
Publikacja dnia: 13.03.2013
Podpisał: Sylwia Michler
Dokument z dnia: 28.11.2012
Dokument oglądany razy: 1 405